[PDF] ✩ Kızılbaşlar tarihi Author Tufan Gündüz – Fanfaremedia.co.uk


  • Paperback
  • 136 pages
  • Kızılbaşlar tarihi
  • Tufan Gündüz
  • Turkish
  • 03 December 2018

13 thoughts on “Kızılbaşlar tarihi

  1. says:

    Bu kitab yazar n di er kitaplar yla birlikte okuman z tavsiye ederim Ben daha nce Son K z lba ah smail i okumu tum, yazar n di er kitaplar da okuma listemde Kitap 1599 1605 tarihleri aras nda kaleme al nm , yazar bilinmiyor erik olarak o d nem Safevi Devletinde g rev alan t rkmen k z lba kabileleri, bu kabilelerin k sa tarihi, nerelerde g rev yapt klar ve nas l ld r ld kleri bilgisi var Bu haliyle Game of Thrones dan ok daha entrika dolu bir tarih Tarihin t rk osmanl anadolu ili kileri i erisinde de ok bilinmeyen en az ndan benim i in bir d nemine k tuttu u i in sevdim Kim nerdeymi , nas l lm diye bakarsan z kitab n b y k bir esprisi yok, ama o d nemin, siyaset ve askeri ili kilerine dair sat r aralar nda ince bilgiler ta d n d n yorum Bu haliyle tarih hikayecili i de il daha ok bir kay t defteri eklinde yaz lm Okurken bo luklar doldurup hikayeyi yazmak size kal yor Yine bu er evede yazar n di er al malar yla beraber okunmas yararl olur diye yukar daki d ncemi tekrarl yorum.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kızılbaşlar tarihi characters Kızılbaşlar tarihi , audiobook Kızılbaşlar tarihi , files book Kızılbaşlar tarihi , today Kızılbaşlar tarihi , Kızılbaşlar tarihi 84d03 K Z Lba Lar Gerek Safev Devleti Nin Y Kseli Ve Ikbal D Nemlerinde, Gerekse Bunal M Ve K Devrelerinde Asker G C Daima Ellerinde Bulunduran Safev Devleti Ni Ayakta Tutan Nemli Bir G Kayna Durumundayd Lar Ve Giri Tikleri Her M Cadelenin Bedelini Hayatlar Yla Demi Lerdir Tarih I K Z Lba An Adl M Ellifi Bilinmeyen Bu Eser Y Llar Aras Nda Yaz Lm Olup Do Rudan K Z Lba Kabileleri Ile Bu Kabileye Mensup, Safev Devlet Idaresinde Ve Orduda G Rev Alan Nemli Emirlerin K Sa Biyografilerine Tahsis Edilmi Tir Asl Nda Buna Tam Olarak Ah Smail Den Ah Abbas D Neminin Ortalar Na Kadar Safev Devleti Nde G Rev Yapan K Z Lba Kadrolar Demek Daha Do Ru Olacakt R Nk Eser Do Rudan K Z Lba Beylerin K Sa K Nyelerine Ve H Kim Olduklar Beldelere Dair Bilgiler Vermekte, B Y K Olaylar N Anlat M Ndan Sarf Nazar Etmektedir Bundan Dolay Eserin T Rk E Terc Mesinde Konunun Anla Lmas N Kolayla T Rmak Amac Yla Geni A Klamalar Ilave Edilmi Tir Tan T M B Lteninden


About the Author: Tufan Gündüz

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Kızılbaşlar tarihi book, this is one of the most wanted Tufan Gündüz author readers around the world.