[Read] ➬ Skrita kamera By Lidija Dimkovska – Fanfaremedia.co.uk

Skrita kamera files Skrita kamera , read online Skrita kamera , free Skrita kamera , free Skrita kamera , Skrita kamera dcf73ec5c PDF Epub Skrita Kamera Lidija Dimkovska Sioril.co.uk Best EPub, Skrita Kamera Author Lidija Dimkovska This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Skrita Kamera , Essay By Lidija Dimkovska Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You


10 thoughts on “Skrita kamera

 1. says:

  Autore jau p c p ris lpp las t jam liek saprast, ka turpm k b sim lab kie draugi Ir reiz m n cies satikt t dus atv rtus cilv kus, kas nepazistamam cilv kam izst sta visu Pa u s k ko deta u, pat lietas, kuras m s pa i divreiz apdom tu, pirms st st t b rn bas draugam Vi sauc vi am zin mus cilv kus v rdos un iepin tos st stos, kuri it k uz tevi tas neattiektos, bet k d vi ir izv l jies to st st t tie i tev Da reiz vi i aizrun j s un it nemaz ner in s ar tavu laiku, l dz tu apj c notikumu sec b un jums nav ne jausmas, ko beig s atbild t Un tom r, vi a st st mais pl st k pat kama valodas upe, tev liekas, ka st stnieks elm gi smaida pat rakstot un vaigos paliku as bedr tes Vajag las t o , ja j papla ina liter rie eogr fijas pla umi Latvie u valod no ma edonie u valodas atrast rom nus b s pagr ti Bet te vien st st , ne tikai v sture, lok las nianses, bet ar ma edonie u sadz ve, m lest ba un kaimi attiec bas Uz vi...


 2. says:

  Valodas zi gr mata ir uzrakst ta un iztulkota tie m jauki, bet viss p r jais lab kaj gad jum nepavelk.


 3. says:

  man trakoti patika gr matas ideja, ta u ar sl pto kameru vien nepietika, lai notur tu manu interesi p c 108t s lapaspuses padevos.


 4. says:

  Skrivena kamera prvi je roman makedonske spisateljice Lidije Dimkovske, primarno pjesnikinje, a za njega je dobila i Nagradu Dru tva pisaca Makedonije.Glavno obilje je romana je njegov neobi ni pripovjeda naslovna kamera skrivena u palcu desne noge Lile, glavnog lika i svojevrsnog autori ina alter ega to sam dalje odmicao s itanjem, to mi je takva odluka bila udnija Naime, dok kamera sugerira svojevrsnu objektivnost, cijeli roman odaje dojam gotovo pa autobiografije I to ne samo zbog onog o emu Dimkovska pi e Lila je tako er makedonska pjesnikinja , ve i zbog toga kako pi e u njenom tekstu osjeti se iskrenost Uporaba objektivnog pripovjeda a u takvoj situaciji ini mi se besmislenom i jedino to mi pada na pamet je da je kroz ovaj roman autorica zapravo poku ala ispisati objektivan portret same sebe, to je zanimljivo no i nemogu e.Uz spomenutog, pomalo naivno postavljenog pripovjeda a, nije mi odgovarao ni stil kojim Lila pi e svoj A fikcijski dnevnik jo jedan element izvrtanja izjedna avanja fikcije i stvarnosti , a u kojem se o ituje autori ina sklonost poeziji Ima tu zanimljivih slika , no nekako su nezgrapno uklopljene u formu romana.Ispo etka mi je djelo bilo toliko nezanimljivo da sam se gotovo pa morao prisiljavati da nastavim, no to je vi e Dimkovska razotkrivala svog glavnog lika, a time i sebe, to su stvari postajale zanimljivije Malo je dodu e pretjerala sa stereotipnim prikazom pisca umjetnika kao izmu enog i posebno osjetljivog pojedinca i bilo bi zanimljiv...


 5. says:

  Artists from three different countries writer poet from Macedonia, photographer from Albania and singer from Palestine are living together in Vienna as artists in residence Main protagonists narrators are Lila and her hidden camera hidden in her big toe She is writing book about her experiences with living studying in for...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *